Perukirja Liitteet

Tarvittavia asiakirjoja ovat perukirja sekä, jos perukirjaa ei ole rekisteröity oikeudessa, sukuselvitys vainajasta ja kaikista perillisistä, testamentti, testamentin valvontapöytäkirja, testamentin tiedoksiantotodistukset SEKÄ lainvoimaisuustodistus (kaikkien perillisten suorittama testamentin hyväksyminen korvaa valvonnan, tiedoksiannot sekä lainvoimaisuustodlstuksen).

PERUKIRJA JA TARVITTAVAT LIITTEET. Perunkirjoitus tulee järjestää kolmen kuukauden kuluessa kuolinpäivästä ja tämän jälkeen perukirja tulee toimittaa Verohallinnolle. Vaikka verottajalla ei ole valmista lomaketta perukirjasta, on kuitenkin tarkoin säädeltyä, mitä.

Perukirja toimii näin ollen perintöverotuksen pohjana ja veroilmoituksena. Mikäli perinnönjako on jo toimitettu ennen kuin perintöverotus on saatettu loppuun, verotus suoritetaan perukirjan lisäksi jakokirjan perusteella. Verohallinto on perintöverotuksen toimittava veroviranomainen.

Perukirja on omaisuusluettelo eli inventaari, jonka pohjalta perintö aikanaan jaetaan. Se on myös osakasluettelo; siihen merkitään pesän osakkaat. Lisäksi perukirja toimii veroilmoituksena. Se on myös osakasluettelo; siihen merkitään pesän osakkaat.

Perukirja ja liitteet Kun johdanto-osa, varallisuusluettelo ja vakuutukset on saatu perukirjaan kirjattua, tarvitsee perukirja vielä liitteet. Liitteinä perukirjaan tulee lisätä:

• Ensiksi kuolleen puolison jälkeen laadittu perukirja sukuselvityksineen ja liitteineen • Käteiset varat • Pankin tiliote/saldotodistus kaikista vainajan sekä lesken nimissä olevista talletuksista kuo-linpäivän mukaisine pääomineen ja korkoineen

PerukirjaLuulen, että puolison perukirja laitetaan helpottamaan verottajan työtä: se yksilöi ja noupettaa tarvittaesssa selvittelyä. Kovin moni pesä kun on jäänyt jakamatta tai perinnönjakotodistus unohtunut lähettämättä ja näin kuolinpesä juridisena yksikkönä vain on jatkanut toimintaansa.

Perukirja ei yksinään luo perillisille omistusoikeutta tietyyn osaan vainajan omaisuudesta, vaan jakaminen edellyttää perinnönjakoa (jakokirja /ositus), joka voidaan laatia myöhempänäkin ajankohtana. Perintöverot tulevat osakkaille maksuun kuitenkin siitä huolimatta, onko pesä jaettu vai ei.

Perunkirjoitus asiakirjat. Perunkirjoituksessa tarvittavat asiakirjat vaihtelevat jonkin verran tilanteen mukaan. Tästä huolimatta voimme antaa yleisen muistilistan siitä, mitä asiakirjoja tarvitaan perunkirjoituksessa ja perukirjaa varten.

Perukirja vaikuttaa paitsi perintöveron määräytymiseen myös omaisuuden jakamisen ja myymisen verotuskohteluun. Perunkirjaa varten tehdäänkin tarkka selvitys paitsi hautaus- ja sairashoitokuluista, myös muista mahdollisista kuluista (mm. asunnon ylläpitokustannukset, arviointilaskut ym.), joista voidaan saada vähennyksiä verokirjaan.